Warunki i postanowienia

 

WARUNKI DOSTAWY TOWARÓW I USŁUG PRZEZ CROMWELL SP. Z O.O.1 POSTANOWIENIA UMOWY, ZMIANY I OŚWIADCZENIA

(a) W niniejszych warunkach, "Sprzedawca" oznacza Cromwell Sp. z o.o.; "Nabywca" oznacza osobę fizyczną, firmę, spółkę lub inną osobę, z którą Sprzedawca zawarł umowę; "Towary" oznaczają Towary (w tym ich instalację), które Sprzedawca ma dostarczyć zgodnie z niniejszymi warunkami; "Usługi" oznaczają całość lub część usług, jakie Sprzedawca ma dostarczyć lub wykonać; "Umowa" oznacza dowolną umowę, na mocy której Sprzedawca świadczy Usługi i/lub sprzedaje Towary Nabywcy; "Dostawa" oznacza, między innymi, dowolną dostawę realizowaną na mocy umowy sprzedaży.

(b) Sprzedawca nie będzie związany żadnym zamówieniem złożonym na podstawie oferty cenowej lub innej, dopóki zamówienie takie nie zostanie przez niego przyjęte. Każda Umowa zawarta między Sprzedawcą i Nabywcą podlega niniejszym warunkom. Z zastrzeżeniem powyższego, żaden przedstawiciel ani agent Sprzedawcy nie jest upoważniony do uzgadniania warunków lub składania oświadczeń niezgodnych z niniejszymi warunkami, ani do zawierania umów podlegających innym warunkom. Postanowienie, oświadczenie lub umowa są wiążące dla Sprzedawcy tylko, jeżeli zostały sporządzone w formie pisemnej i podpisane przez osobę upoważnioną przez Sprzedawcę do składania podpisów.

(c) O ile Sprzedawca nie postanowi inaczej na piśmie, niniejsze warunki wyłączają wszelkie warunki i postanowienia przewidziane lub wymienione przez Nabywcę w zamówieniu lub podczas negocjacji przed zawarciem umowy, a także wszelkie niezgodne z nimi warunki dorozumiane na gruncie przepisów prawa, zwyczajów lub praktyk handlowych bądź trybu postępowania.

(d) Żaden ogólny opis zawarty w katalogu lub innym materiale reklamowym Sprzedawcy nie stanowi oświadczenia ani części Umowy.

(e) Sprzedawca zastrzega sobie prawo do poprawy wszelkich błędów pisarskich lub typograficznych popełnionych przez swoich pracowników.


2 SPECYFIKACJA, INSTRUKCJE LUB PROJEKT

(a) Nabywca odpowiada wobec Sprzedawcy za zapewnienie dokładności warunków każdego zamówienia (w tym każdej stosownej specyfikacji) złożonego przez Nabywcę, a także za udzielenie Sprzedawcy wszelkich niezbędnych informacji dotyczących Towarów lub Usług w terminie umożliwiającym Sprzedawcy realizację Umowy zgodnie z jej postanowieniami.

(b) W przypadku, gdy Towary są wytwarzane według specyfikacji, instrukcji lub projektu dostarczonego przez Nabywcę lub osobę trzecią w imieniu Nabywcy, to (i) Nabywca odpowiada za odpowiedniość i dokładność takiej specyfikacji, instrukcji lub projektu; (ii) Nabywca ponosi wobec Sprzedawcy odpowiedzialność odszkodowawczą z tytułu naruszenia lub domniemanego naruszenia przysługujących osobie trzeciej praw własności intelektualnej, w tym m.in. patentów, praw do wzoru, zastrzeżonych wzorów, znaków towarowych, nazw handlowych lub praw autorskich, a także z tytułu wszelkich strat, szkód lub kosztów, które Nabywca może ponieść z powodu takiego naruszenia lub domniemanego naruszenia w jakimkolwiek kraju; (iii) Nabywca ponosi wobec Sprzedawcy odpowiedzialność odszkodowawczą z tytułu wszelkich strat, szkód lub kosztów związanych z powstałą w jakimkolwiek kraju odpowiedzialnością z tytułu wytworzenia Towarów według takiej specyfikacji, instrukcji lub projektu.


3 OFERTY I CENY

(a) Sprzedawca jest uprawniony do podniesienia swoich cen w dowolnym czasie w celu uwzględnienia zwiększonych kosztów poniesionych przez siebie z tytułu zakupu wszelkich towarów, materiałów, robocizny lub dostawy wszelkich towarów (w tym m.in. wzrostu tych kosztów wynikającego z błędu lub nieodpowiedniości przekazanych przez Nabywcę specyfikacji, instrukcji lub projektu lub wynikającego z wszelkich modyfikacji wprowadzonych przez Sprzedawcę na żądanie Nabywcy lub wynikających z wahań kursów wymiany walut), przy czym tak podniesione ceny zastępują poprzednie ceny umowne z dniem ich wysłania przez Sprzedawcę.

(b) Wszelkie oferowane ceny nie uwzględniają podatku VAT, a na Nabywcy spoczywa obowiązek zapłacenia wszelkich podatków, ceł i pozostałych opłat nakładanych przez państwo w związku z Towarami i/lub Usługami.

(c) O ile nie stwierdzono inaczej, wszelkie ceny podawane są w polskich złotych (zł/PLN).


4 DOSTAWA

(a) O ile Sprzedawca nie postanowił inaczej na piśmie, Sprzedawca dostarcza Towary w najwygodniejszy dla siebie sposób na adres lub adresy podany/podane przez Nabywcę w chwili złożenia zamówienia lub (w przypadku, gdy Nabywca nie poda adresu) na dowolny adres, pod którym Nabywca zamieszkuje lub prowadzi działalność. Jeżeli wartość pojedynczego zamówienia nie przekracza kwoty 500 zł/PLN netto, Sprzedawca jest uprawniony do powiększenia ceny umownej o uzasadnioną opłatę za pakowanie i dostawę.

(b) W przypadku gdy Sprzedawca opóźnia się lub nie jest w stanie dostarczyć Towarów lub zrealizować Usług z przyczyn leżących poza racjonalną kontrolą Sprzedawcy, Sprzedawca może zdecydować o rozwiązaniu Umowy lub zawieszeniu realizacji zamówienia złożonego przez Nabywcę bez ponoszenia odpowiedzialności z tytułu wynikających z tego strat lub szkód, jednakże bez uszczerbku dla praw nabytych przez Sprzedawcę w związku ze zrealizowanymi już dostawami.

(d) Sprzedawca podejmuje starania w celu dostarczenia Towarów lub zrealizowania Usług w uzgodnionych terminach, przy czym terminy te są jedynie przybliżonymi terminami podanymi przez Sprzedawcę w dobrej wierze, a Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ich niedotrzymania. Czas realizacji dostawy nie jest kwestią priorytetową dla realizacji Umowy. Ponadto, Sprzedawca jest uprawniony do wstrzymania dostawy do czasu otrzymania wszystkich kwot należnych od Nabywcy.

(e) W przypadku uszkodzenia przesyłki Klient zobowiązany jest wezwać przewoźnika lub spedytora od razu, i podjąć odpowiednie fotografie i natychmiast skontaktować się ze Sprzedającym.

(f) Jeżeli Sprzedawca opóźnia się, lub niemożności dokonywania dostawy Towarów lub realizacji Usług z powodu jakiejkolwiek przyczyny poza kontrolą Sprzedawcy, Sprzedawca jest na wolności, aby rozwiązać umowę lub zawiesić zamówienie złożone przez Kupującego bez ponoszenia odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z nich, ale bez uszczerbku w każdym takim przypadku do praw nabytych na rzecz Sprzedającego w odniesieniu do dostaw już dokonanych.

(g) Podczas Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby dostarczyć towary lub zakończyć Usług dowolnym terminie, lub w inny okres uzgodniony, daty i okresy te szacunki są tylko podane w dobrej wierze i Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek niedostarczenie Towary lub usługi wykonują takie daty, lub w ciągu takiego okresu. Czas dostawy nie może być z istoty umowy. Ponadto, Sprzedający ma prawo do odroczenia dostawy, aż wszelkie środki pieniężne w związku z Kupującym zostały otrzymane.

(h) w przypadku gdy towary mają być dostarczone w ratach każda dostawa stanowi odrębną umowę i niewydolność przez Sprzedającego w celu dostarczenia jednego lub więcej ratach, zgodnie z tymi warunkami, lub wszelkie roszczenia Kupującego w odniesieniu do którejkolwiek jeden lub więcej rata nie uprawnia Kupującego do traktowania umowy jako całości odrzucone.

(i) Jeżeli Kupujący nie do przyjęcia dostawy towarów lub nie dają odpowiednich instrukcji dostawy Sprzedawca w terminie określonym dla dostawy (inaczej niż z powodu jakiejkolwiek przyczyny poza kontrolą Kupującego, lub z powodu winy Sprzedającego) Następnie, bez uszczerbku dla jakichkolwiek innych praw lub środków dostępnych Sprzedawcy, Sprzedawca może według własnego uznania; (I) przechowywania towarów do czasu faktycznej dostawy i obciążyć Kupującego do uzasadnionych kosztów (w tym ubezpieczenie) przechowywania lub; (Ii) sprzedaż towarów w najlepszej cenie łatwo dostępne i (po potrąceniu wszelkich rozsądnych kosztach sprzedaży i przechowywania) konto na Kupującego w nadmiarze w stosunku do ceny w ramach Umowy, lub obciążyć Kupującego jakiegokolwiek deficytu poniżej ceny w ramach Umowy , Kupujący zobowiązany jest do zapłaty takiego problemu do Sprzedającego w ciągu 28 dni od daty żądania Sprzedającego dlatego.


5 RYZYKA W TOWARÓW

(a) Zapisz w przypadku umów międzynarodowych dostawach , które byłyby przedmiotem uzgodnionym INCOTERM (przy użyciu INCOTERMS 2010) w sprawie umowy do umowy podstawy , a przedmiotem umowy w formie pisemnej przez Sprzedającego ,ryzyko towarów, które sprzedawca zgadza do zasilania przechodzi na Kupującego w dniu dostawy (i) lub (ii ) w dniu, w którym towary będące gotowe do dostawy , dostawa jest odroczona na wniosek kupującego, który w pierwszej kolejności wystąpić . Dostawa uważa się być zakończone przed rozładowania lub ( w przypadku dostawy w siedzibie Sprzedającego ) załadunku towarów.

(b) Wszystkie inne towary są na wyłączne ryzyko Kupującego, w każdym czasie , aSprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione przez jakiekolwiek towary lewo z NIEZALEŻNIE Sprzedawca spowodowane , i czy nie wynika z zaniedbania część Sprzedającego lub zaniedbania lub umyślnego ze strony jakiegokolwiek pracownika lub agenta Sprzedającego.


6 PŁATNOŚCI

(a) O ile Sprzedawca nie określi tego inaczej na piśmie, Nabywca dokonuje płatności faktur na rzecz Sprzedawcy gotówką netto w terminie nie dłuższym niż 30/60 dni (zgodnie z ustaleniami z każdym "Nabywcą") po końcu miesiąca, w którym wystawiono daną fakturę. Niezależnie od faktu, że tytuł własności do Towarów nie przeszedł na Nabywcę, wszelkie oddzielne płatności uzgodnione za świadczenie Usług są dokonywane nie później niż 30/60 dni po dacie realizacji tych Usług lub, w przypadku niemożności realizacji Usług z powodu działania lub zaniechania Nabywcy, jego pracowników lub agentów - po dniu, w którym Sprzedawca jest gotowy do realizacji tych Usług. Czas dokonania płatności jest kwestią priorytetową dla realizacji Umowy.


7 BRAK PŁATNOŚCI, ANULOWANIE LUB WSTRZYMANIE

(a) Na potrzeby niniejszego artykułu, termin "zdarzenie ingerujące" oznacza każde zdarzenie opisane w lit. (c) niniejszego artykułu.

(b) W przypadku wystąpienia zdarzenia ingerującego, Sprzedawca może - w rozsądnym terminie po jego wystąpieniu - wstrzymać lub anulować dalsze dostawy lub usługi, zatrzymać Towary w drodze oraz uznać za wiążącą Umowę, której część stanowią niniejsze warunki, jednak bez uszczerbku dla swoich praw do pełnej ceny zakupu dostarczonych Towarów i zrealizowanych Usług oraz odszkodowań za wszelkie straty poniesione wskutek takiego uznania.

(c) Zdarzeniem ingerującym jest każde z następujących zdarzeń: (i) niedokonanie przez Nabywcę płatności w terminie; (ii) złamanie przez nabywcę postanowienia Umowy; (iii) propozycja Nabywcy zawarcia porozumienia lub układu z wierzycielami, bądź zawarcie takiego porozumienia lub układu; (iv) złożenie Wniosku o ogłoszenie upadłości Nabywcy lub wszczęcie podobnego postępowania; (v) powzięcie przez Sprzedawcę uzasadnionego przekonania, że Nabywca nie jest lub w najbliższej przyszłości nie będzie w stanie wywiązywać się z płatności swoich bieżących zobowiązań.

(d) Uznanie anulowania zamówienia przez Nabywcę leży wyłącznie w gestii Sprzedawcy i jest uzależnione od niezwłocznej zapłaty wszelkich kosztów i wydatków poniesionych przez Sprzedawcę do czasu takiego anulowania, a także wszelkich strat i szkód poniesionych przez Sprzedawcę z tego tytułu. Uznanie takiego anulowania będzie wiążące dla Sprzedawcy jedynie, gdy zostanie dokonane w formie pisemnej i podpisane przez osobę upoważnioną przez Sprzedawcę do składania podpisów.

(e) Wszelkie koszty poniesione przez Sprzedawcę w wyniku zawieszenia lub wstrzymania złożonego przez Nabywcę zamówienia lub z powodu nieodebrania Towarów przez Nabywcę bądź nieprzekazania przez Nabywcę instrukcji odbioru Towarów, są płatne przez Nabywcę na żądanie.


8 OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

(a) Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie w Towarów w drodze, brak Towarów w dostawie lub utratę Towarów, chyba że Nabywca zawiadomił go o takim uszkodzeniu, braku lub utracie na piśmie, podając odpowiednie szczegóły, w terminie do 7 dni od odbioru Towarów lub, w przypadku utraty całkowitej, od otrzymania faktury lub innego potwierdzenia wysyłki od "Sprzedawcy". Ewentualna odpowiedzialność Sprzedawcy jest ograniczona do wymiany lub (wedle własnego uznania) naprawy Towarów, przy czym niezbędnym warunkiem powstania takiej odpowiedzialności jest upoważnienie przez Nabywcę pracowników lub agentów Sprzedawcy do skontrolowania uszkodzonych Towarów w terminie do 14 dni od otrzymania takiego żądania od Sprzedawcy.

(b) Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku uszkodzenia w drodze, braku w dostawie lub utraty Towarów.

(c) (i) Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień niniejszych warunków, odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu wad i awarii Towarów - niezależnie od tego, czy są to Towary oznaczone marką własną Dostawcy, czy też Towary osoby trzeciej zamówione i dostarczane Nabywcy przez Dostawcę - jest ograniczona do wymiany lub (wedle własnego uznania) naprawy bądź zapłaty za naprawę lub wymianę tych Towarów, które (w przypadku wad stwierdzonych w wyniku kontroli) w ciągu 21 dni od kontroli oraz (w przypadku wad, które nie zostały stwierdzone w wyniku kontroli) w ciągu 12 miesięcy od dostarczenia do Nabywcy okażą się wadliwe, ulegną awarii lub nie będą działać zgodnie z Umową z powodu wadliwej lub niewłaściwej konstrukcji, wykonania, części lub materiałów. (ii) Sprzedawca honoruje warunki gwarancji udzielonych Nabywcy przez zewnętrznego producenta w wyniku zakupu Towarów, ZAWSZE JEDNAK POD WARUNKIEM, że Nabywca przestrzega wszystkich warunków takiej gwarancji producenta. (iii) Sprzedawca nie ponosi innej ani dalszej odpowiedzialności z tytułu szkód bezpośrednich lub wynikowych poniesionych przez Nabywcę w wyniku lub związku z wadami, awariami lub błędami, o których mowa powyżej.


9 ZASTRZEŻENIE PRAWA WŁASNOŚCI

(a) Po dostarczeniu Towarów, Nabywca znajduje się w ich posiadaniu jedynie jako depozytariusz Sprzedawcy, a Towary pozostają własnością Sprzedawcy do czasu aż Nabywca zapłaci Sprzedawcy, a Sprzedawca rozliczy pełną cenę zakupu tych Towarów. Do tego czasu, Sprzedawca jest uprawniony do odebrania Towarów lub ich części, a na potrzeby korzystania z tego uprawnienia, Nabywca niniejszym udziela Sprzedawcy, jego pracownikom i agentom dysponującym odpowiednimi środkami transportu pozwolenia na wejście na teren Nabywcy lub do innego miejsca, w którym znajdują się Towary, i odebranie tych Towarów.


10 UŻYCIE I BEZPIECZNA OBSŁUGA

(a) Nabywca zapewnia, że przekaże wszystkim osobom trzecim, którym dostarczy Towary, wszelkie otrzymane od Sprzedawcy informacje dotyczące użycia i bezpiecznej obsługi tych Towarów.


11 TESTY

(a) W przypadku gdy Sprzedawca wyrazi zgodę na przeprowadzenie testów w obecności Nabywcy lub jego przedstawiciela, Sprzedawca zawiadomi Nabywcę o terminie, w którym będzie gotowy do przeprowadzenia tych testów, a Nabywca zobowiąże się, że w dniu wyznaczonym przez Sprzedawcę on lub jego przedstawiciel stawią się na terenie, na którym znajdują się Towary w celu bycia świadkiem tych testów, przy czym w przypadku nieobecności Nabywcy w wyznaczonym miejscu i czasie, Sprzedawca może przystąpić do testów pod jego nieobecność, a wyniki tych testów będą dla Nabywcy wiążące.

(b) W przypadku gdy Nabywca zażyczy sobie przetestowania Towarów w inny sposób niż na terenie Sprzedawcy lub w obecności pracowników, agentów lub przedstawicieli Sprzedawcy, Nabywca najpierw uzyska od Sprzedawcy na piśmie szczegółowe informacje o zalecanej procedurze testowania tych Towarów (które to informacje nie będą w nieuzasadniony sposób wstrzymywane). Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód, które wystąpiły w Towarach podczas lub w wyniku testów przeprowadzonych niezgodnie z procedurą zalecaną przez Sprzedawcę, ani szkód bezpośrednich lub wynikowych poniesionych przez Nabywcę podczas lub w wyniku testów przeprowadzonych niezgodnie z procedurą zalecaną przez Sprzedawcę.


12 POSTANOWIENIA OGÓLNE

(a) Prawem właściwym dla wszystkich umów ze Sprzedawcą jest prawo polskie, któremu podlegają i według którego są interpretowane wszystkie te umowy oraz niniejsze warunki. Nabywca zgadza się poddać jurysdykcji sądu polskiego w przypadku powstania sporu dotyczącego Umowy lub jej realizacji.

(b) Niezgodność z prawem, nieważność lub niewykonalność któregokolwiek z niniejszych warunków nie ma wpływu na ważność pozostałych warunków.